Política de privacitat per incorporar a la pàgina web

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.omveterinaria.cat s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en l’esmentada LOPD. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d’email a om@omveterinaria.cat o a l’adreça C / Modolell Nº 2, Bajos A, 08021 – Barcelona.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de la LOPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei34 / 2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual www.omveterinaria.cat

CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.omveterinaria.cat i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.omveterinaria.cat sense el consentiment previ i per escrit.

 

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P., tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.

CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P., quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. , assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

 

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

 

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. i, en particular:

 

La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

 

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

 

Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

 

La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

 

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

 

L’usuari indemnitzarà CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. per les despeses que generés la imputació de CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

 

Protecció de la informació allotjada

CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les esmentades dades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del Servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P..

 

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. sí que està autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la CENTRO VETERINARIO CLINICA OM S.L.P. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al Client, després d’acreditar la seva identitat.

 

CASTELLANO

 

Protección de datos de carácter personal según la LOPD

CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P., en aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos
de carácter personal, informa que los datos personales que se recogen a través de los formularios del Sitio web:
www.omveterinaria.cat, se incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios de CENTRO
VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P.

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el mantenimiento de la
relación comercial y el desempeño de tareas de información, formación, asesoramiento y otras actividades propias de
CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P.

Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar
cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta.

CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P. adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y
confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de los mismos.

El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación
reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de
email a: om@omveterinaria.cat o en la dirección: Modolell Nº 2, Bajos A, C.P. 08021 – Barcelona (Barcelona).
El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a mantenerlos
actualizados, comunicando los cambios a CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P.

Finalidad del tratamiento de los datos personales:

¿Con qué finalidad trataremos tus datos personales?

En CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P., trataremos tus datos personales recabados a través del Sitio Web:
www.omveterinaria.cat, con las siguientes finalidades:

 1. En caso de contratación de los bienes y servicios ofertados a través de www.omveterinaria.cat, para
  mantener la relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y mejora
  del servicio.
 2. Envío de información solicitada a través de los formularios dispuestos en www.omveterinaria.cat.
 3. Remitir boletines (newsletters), así como comunicaciones comerciales de promociones y/o publicidad
  de www.omveterinaria.cat y del sector.

Te recordamos que puedes oponerte al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier
momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección indicada anteriormente.

Los campos de dichos registros son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar las finalidades
expresadas si no se aportan esos datos.

¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales recabados?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o no solicites su
supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse responsabilidades legales por los servicios prestados.

Legitimación:

El tratamiento de tus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:

 1. La solicitud de información y/o la contratación de los servicios de CENTRO VETERINARIO CLÍNICA
  OM, S.L.P., cuyos términos y condiciones se pondrán a tu disposición en todo caso, de forma previa a
  una eventual contratación.
 2. El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te informamos poniendo a tu
  disposición la presente política de privacidad, que tras la lectura de la misma, en caso de estar
  conforme, puedes aceptar mediante una declaración o una clara acción afirmativa, como el marcado
  de una casilla dispuesta al efecto.

En caso de que no nos facilites tus datos o lo hagas de forma errónea o incompleta, no podremos atender tu solicitud,
resultando del todo imposible proporcionarte la información solicitada o llevar a cabo la contratación de los servicios.

Destinatarios:

Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P., salvo obligación
legal.

Como encargados de tratamiento, tenemos contratados a los siguientes proveedores de servicios, habiéndose
comprometido al cumplimiento de las disposiciones normativas, de aplicación en materia de protección de datos, en el
momento de su contratación:

(ENCARGADO) Don/Doña: ____________________________________________________________,
con domicilio en ____________________________________________________________________,
NIF/CIF nº ______________, presta servicios de ____________________________________________.

Puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el siguiente enlace: _______________________________________________________________________.

 

(ENCARGADO) Don/Doña: ____________________________________________________________,
con domicilio en ____________________________________________________________________,
NIF/CIF nº ______________, presta servicios de ____________________________________________.

Puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el siguiente enlace: _______________________________________________________________________.

 

Datos recopilados por usuarios de los servicios

En los casos en que el usuario incluya ficheros con datos de carácter personal en los servidores de alojamiento
compartido, CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P. no se hace responsable del incumplimiento por parte del
usuario del RGPD.

Retención de datos en conformidad a la LSSI

CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P. informa de que, como prestador de servicio de alojamiento de datos y en
virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSI), retiene por un periodo máximo de 12 meses la información imprescindible para identificar el origen
de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio. La retención de estos datos no afecta al
secreto de las comunicaciones y sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación criminal o para la
salvaguardia de la seguridad pública, poniéndose a disposición de los jueces y/o tribunales o del Ministerio que así los
requiera.

La comunicación de datos a las Fuerzas y Cuerpos del Estado se hará en virtud a lo dispuesto en la normativa sobre
protección de datos personales.

Derechos propiedad intelectual www.omveterinaria.cat

CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P. es titular de todos los derechos de autor, propiedad intelectual,
industrial, “know how” y cuantos otros derechos guardan relación con los contenidos del sitio web
www.omveterinaria.cat y los servicios ofertados en el mismo, así como de los programas necesarios para su
implementación y la información relacionada.

No se permite la reproducción, publicación y/o uso no estrictamente privado de los contenidos, totales o parciales, del
sitio web www.omveterinaria.cat sin el consentimiento previo y por escrito.

 

Propiedad intelectual del software

El usuario debe respetar los programas de terceros puestos a su disposición por CENTRO VETERINARIO CLÍNICA
OM, S.L.P., aun siendo gratuitos y/o de disposición pública.

CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P. dispone de los derechos de explotación y propiedad intelectual
necesarios del software.

El usuario no adquiere derecho alguno o licencia por el servicio contratado, sobre el software necesario para la
prestación del servicio, ni tampoco sobre la información técnica de seguimiento del servicio, excepción hecha de los
derechos y licencias necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados y únicamente durante la duración de
los mismos.

Para toda actuación que exceda del cumplimiento del contrato, el usuario necesitará autorización por escrito por parte
de CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P., quedando prohibido al usuario acceder, modificar, visualizar la
configuración, estructura y ficheros de los servidores propiedad de CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P.,
asumiendo la responsabilidad civil y penal derivada de cualquier incidencia que se pudiera producir en los servidores y
sistemas de seguridad como consecuencia directa de una actuación negligente o maliciosa por su parte.

Propiedad intelectual de los contenidos alojados

Se prohíbe el uso contrario a la legislación sobre propiedad intelectual de los servicios prestados por CENTRO
VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P. y, en particular de:

 • La utilización que resulte contraria a las leyes españolas o que infrinja los derechos de terceros.
 • La publicación o la transmisión de cualquier contenido que, a juicio de CENTRO VETERINARIO
  CLÍNICA OM, S.L.P., resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo o difamatorio.
 • Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que vulnere derechos de la
  propiedad intelectual de terceros.
 • La recogida y/o utilización de datos personales de otros usuarios sin su consentimiento expreso o
  contraviniendo lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
  27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
  datos personales y a la libre circulación de los mismos.
 • La utilización del servidor de correo del dominio y de las direcciones de correo electrónico para el envío de correo masivo no deseado.

El usuario tiene toda la responsabilidad sobre el contenido de su web, la información transmitida y almacenada, los
enlaces de hipertexto, las reivindicaciones de terceros y las acciones legales en referencia a propiedad intelectual,
derechos de terceros y protección de menores.

El usuario es responsable respecto a las leyes y reglamentos en vigor y las reglas que tienen que ver con el
funcionamiento del servicio online, comercio electrónico, derechos de autor, mantenimiento del orden público, así como
principios universales de uso de Internet.

El usuario indemnizará a CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P. por los gastos que generara la imputación de
la CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P. en alguna causa cuya responsabilidad fuera atribuible al usuario,
incluidos honorarios y gastos de defensa jurídica, incluso en el caso de una decisión judicial no definitiva.

Protección de la información alojada

CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P. realiza copias de seguridad de los contenidos alojados en sus
servidores, sin embargo no se responsabiliza de la pérdida o el borrado accidental de los datos por parte de los
usuarios. De igual manera, no garantiza la reposición total de los datos borrados por los usuarios, ya que los citados
datos podrían haber sido suprimidos y/o modificados durante el periodo del tiempo transcurrido desde la última copia de
seguridad.

Los servicios ofertados, excepto los servicios específicos de backup, no incluyen la reposición de los contenidos
conservados en las copias de seguridad realizadas por CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P., cuando esta
pérdida sea imputable al usuario; en este caso, se determinará una tarifa acorde a la complejidad y volumen de la
recuperación, siempre previa aceptación del usuario.

La reposición de datos borrados sólo está incluida en el precio del servicio cuando la pérdida del contenido sea debida
a causas atribuibles a CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P..

 

Comunicaciones comerciales

En aplicación de la LSSI. CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P. no enviará comunicaciones publicitarias o
promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

En el caso de usuarios con los que exista una relación contractual previa, CENTRO VETERINARIO CLÍNICA OM,
S.L.P. sí está autorizado al envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de CENTRO
VETERINARIO CLÍNICA OM, S.L.P. que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el
cliente.

En todo caso, el usuario, tras acreditar su identidad, podrá solicitar que no se le haga llegar más información comercial
a través de los canales de Atención al Cliente.